Menu
Meiden B1
- 2021 Editie
- Reglementen
- Uitgebreide reglementen
Informatie Hazewind
- Bestuur/Commissies
- Trainers/Coaches
- Scheidsrechters
- vrijwilligers regeling
- Reglement sporthallen
- Reglement competitie
- Aanmelding lidmaatschap
- Toestemmingsverklaring AVG
- Privacy Beleid
Informatie NHV
Vrijwilligers regeling

Vrijwilligers

Een vrijwilliger is iemand die 'niet bij wijze van beroep' arbeid verricht voor doorgaans één privaat- of publiekrechtelijk lichaam dat niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting (zoals de meeste sportbonden) dan wel een sportorganisatie. HV-Hazewind conformeert zich aan de normen zoals hieronder verwoord.

 
Maximale vergoeding per uur

Bij de beoordeling van de vraag of iemand al dan niet bij wijze van beroep arbeid verricht, is vooral van belang of de beloning voor de werkzaamheden in overeenstemming is met de aard van de verrichte werkzaamheden; ontvangt de vrijwilliger een marktconforme beloning? Een belangrijk kenmerk van een vrijwilliger is immers dat een eventuele vergoeding in geen verhouding staat tot het tijdsbeslag en de aard van de verrichte werkzaamheden. Een vergoeding van meer dan € 4,50 per uur voor iemand van ouder dan 23 jaar (en meer dan € 2,50 per uur voor iemand jonger dan 23 jaar) wordt over het algemeen als een marktconforme beloning aangemerkt; de vrijwilligersregeling is dan dus niet van toepassing.

 
Maximale vergoeding per maand en jaar
Vanaf 2006 wordt voor de loonheffingen geen dienstbetrekking aangenomen als de vergoedingen en verstrekkingen aan de vrijwilliger samen niet meer bedragen dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Als u aan de vrijwilliger meer betaalt of verstrekt dan € 150 per maand of € 1.500 per jaar, gelden de normale regels voor de loonheffingen.

 

Vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten

Krijgt de vrijwilliger uitsluitend een vergoeding of verstrekking voor de werkelijk gemaakte kosten, dan is die vergoeding of verstrekking geen loon. Vergoedt u bijvoorbeeld alleen reiskosten van de vrijwilliger voor reizen met zijn eigen auto, dan mag u de werkelijke kilometerkosten vergoeden. De ervaring leert dat verreweg de meeste auto's een km-prijs van (ten minste) € 0,25 hebben. Een kilometervergoeding van € 0,25 zal dus vrijwel nooit een beloningskarakter hebben. Dat geldt ook als men in totaal hogere kilometervergoedingen betaalt dan de maximumbedragen van de vrijwilligersregeling (€ 150 per maand en € 1.500 per jaar). Slechts in uitzonderingssituaties, zoals een auto van de zaak of een auto met een zeer lage kilometerprijs, kan er wél sprake zijn van een vergoeding met een beloningskarakter. In die situaties kan de inspecteur dat inkomen dan uiteraard in de inkomstenbelasting betrekken (ervan uitgaand dat er geen sprake is van een dienstbetrekking). Let op!De verhoging van de normbedragen per 1 januari 2006 werkt niet door in de vrijlatingsregeling van de Wet Werk en Bijstand. Dit betekent dat de vergoedingen voor vrijwilligerswerk die hoger zijn dan de vergoeding van € 21 per week en € 735 per jaar voor de Wet Werk en Bijstand mogelijk wel gevolgen zullen hebben. 

 
Vrijwilligersregeling in schema