Menu
Meiden B1
- 2021 Editie
- Reglementen
- Uitgebreide reglementen
Informatie Hazewind
- Bestuur/Commissies
- Trainers/Coaches
- Scheidsrechters
- vrijwilligers regeling
- Reglement sporthallen
- Reglement competitie
- Aanmelding lidmaatschap
- Toestemmingsverklaring AVG
- Privacy Beleid
Informatie NHV
Reglement sporthallen
 • Het gebruik is slechts toegestaan met toestemming van de verhuurder.
 • Voor het gebruik dient elk jaar opnieuw te worden aangevragd d.m.v. de door de verhuurder toegezonden aanvraagformulieren.
 • De verhuurder behoudt zich het recht voor de huur in bijzondere gevallen op te zeggen.
 • De verschuldigde huur dient volgens aanwijzing op de verstrekte nota tijdig te worden voldaan.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor geleden schade of letsel opgelopen tijdens het verblijf in de sporthal. Wel is de huurder aansprakelijk voor schaden die zijn ontstaan aan het gebouw en/of inventaris tijdens het verblijf in de sporthal als gevolg van verkeerd en onrechtmatig gebruik. 
 • De hal is geopend 15 min. voor aanvang van de trainingen en 30 min. voor aanvang van wedstrijden en/of toernooien.
 • De huurperiode is “bruto” d.w.z. dat het speelklaar maken en het opruimen van het veld; alsmede het rapen van de ballen dient te geschieden binnen de door u gehuurde tijd.
 • Het gebruik van de toestellen is alleen toegestaan voor het doel waarvoor het is gemaakt en dienen direct na gebruik weer op dezelfde plaats te worden opgeruimd.
 • Nadien hebt u 20 minuten de tijd om te douchen en te kleden.
 • De huurder draagt er zorg voor dat er goede leiding aanwezig is bij trainingen, wedstrijden en andere evenementen en dat die leiding tijdig aanwezig is. Zonder leiding wordt de jeugd niet toegelaten.
 • De huurder draagt zorg voor een goede orde, volgens het reglement van orde. En dat in bepaalde gevallen een orde- cq zaaldienst aanwezig is, minimaal 2 personen, die conform de reglementen van orde van de sportbond zijn taken uitvoert. Alsmede de regels van orde die gelden voor normaal gebruik. Bij niet goed uitvoeren van de “ordedienst” worden de extra werkzaamheden die hieruit voortvloeien voor het beheer in rekening gebracht bij de huurder.
 • Het is de huurder van de sporthal niet toegestaan zelfstandig horeca-activiteiten te ontplooien in de sporthal zonder inschakeling van de horeca-exploitant van de kantine van de betreffende sporthal. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en bij enig geschil over toepassing daarvan, beslist de verhuurder. De betrokken partijen zullen indien nodig worden gehoord.